Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese http://kvetylotus.sk/.
b/ Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho, ktorým je právnická osoba:
LS Entertainment, s. r. o.
so sídlom Budovateľská 183/67, 900 46 Most pri Bratislave
IČO: 46804978
DIČ: 2023585509
Zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 83543/B Prevádzka: Kvety LotuS, Zuzany Chalupovej 11, 851 07 Bratislava
Email: kvetylotus@gmail.com
Mobil: 00421 910 299 988
Číslo účtu Tatra banka a.s.:
IBAN:SK80 1100 0000 0029 3810 2895
BIC SWIFT kód: TATRSKBX
c/ Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese http://kvetylotus.sk/ a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.
d/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
e/ Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.
f/ Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
g/ Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

II. Objednávka – spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
a/ Spotrebiteľ odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.
b/ Všetky objednávky vytvorené na webovej adrese www.kvetylotus.sk sú záväzné pre obidve strany a považujú sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
c/ Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informatívneho charakteru.
d) Súčasťou kytíc vyobrazených na webovom rozhraní obchodu nie sú vázy, v ktorých sú kytice aranžované.
e/ Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na emailovú adresu spotrebiteľa.
f/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
g/ V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 3 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
h/ Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.
i/ Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
j/ Produkty sa môžu mierne líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná schéma, veľkosť a cena. Zloženie kvetinových aranžmánov a kytíc sa môže líšiť, vzhľadom na ceny jednotlivých kvetov v rôznych ročných obdobiach, aby bola zachovaná celková cena.
k/ Predávajúci kupujúcemu odporúča každý deň zrezať stonky kvetov v kytici alebo kvetinovom tovare vrátane výmeny vody a udržiavať vo vhodnom klimatickom prostredí.

III. Kúpna cena, daňový doklad
a) Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
b) V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
c/ Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru, alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
c) Ceny tovaru sú uvedené s DPH.
d/ K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
e/ Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
f) Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
g) Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.

IV. Spôsob a forma platby
a) Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobné brány spoločnosti PayPal a spoločnosti Trust, ktoré poskytujú zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti PayPal alebo spoločnosti Trust.
b) Možnosti platieb:
• 1. Bankovým prevodom vopred na eurový účet právnickej osoby – spoločnosti LS Entertainment, s. r. o.
• 2. platobnou bránou PayPal
• 3. platobnou bránou Trust
• 4. dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
• 5. pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami
c/ Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
d) Forma platby: Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná.

V. Dodacie podmienky
a/ Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby za elektronickú objednávku, a to do 1-5 pracovných dní.
b/ Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“.
c/ Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.
d/ V prípade bankového prevodu vopred ako zvoleného spôsobu platby odosiela predávajúci tovar až po pripísaní celej čiastky na účet.
e/ Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je spotrebiteľ bezodkladne informovaný.
f/ Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
• 1. neštandardného či špekulatívneho charakteru;
• 2. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
• 3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.
g/ Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
h/ Ak sa predávajúcemu nepodarí doručiť tovar spotrebiteľovi z dôvodu nezastihnutia adresáta a nie je možné sa s ním opakovane telefonicky spojiť, následná reklamácia nebude spotrebiteľovi uznaná.

VI. Spôsob dopravy a poštovné
a/ Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
• 1. osobné prevzatie (osobný odber)
• 2. sprostredkovateľom doručenia (kuriér),alebo doručovateľ

b/ Ak spotrebiteľ potrebuje zaslať tovar do inej krajiny alebo požaduje iný spôsob dodania tovaru, tak kontaktuje predávajúceho na email: kvetylotus@gmail.com.
e/ Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
a/ Spotrebiteľ je oprávnený podľa §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár zverejnený na adrese www.kvetylotus.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení.
b/ Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Adresa dodania: Kvety LotuS, Zuzany Chalupovej 11, 851 07 Bratislava. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
c/ Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
d/ Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
e/ V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.
f/ Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
g/ Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru spotrebiteľom. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené spotrebiteľovi do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené.
h/ Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.
i/ Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:
• 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
• 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
• 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
• 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, čokoláda, …)
• 5. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.)

VIII. Reklamácia tovaru a záručná doba
a/ Faktúra, ktorá bola po objednaní tovaru zaslaná spotrebiteľovi mailom na zadanú emailovú adresu pri elektronickom objednaní tovaru, slúži ako záručný list.
b/ Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
c/ Rezané kvety a črepníkové rastliny patria podľa Obchodného zákonníka pod tovar podliehajúci rýchlej skaze. Je na ne záruka 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru.
d/ Vzhľadom k tomu, že rezané kvety sú tovarom podliehajúcim rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.
e/ V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
f/ Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.
g/ Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, kupujúci môže zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.
h/ Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
i/ Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzkach predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnené v e-shope
j/ Reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje zaslaním reklamačného formulára na adresu: kvetylotus@gmail.com. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
k/ Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: Kvety LotuS, Zuzany Chalupovej 11, 851 07 Bratislava. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.
l/ Ak nie spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu kvetylotus@gmail.com. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

IX.Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má možnosť si uplatniť svoje práva voči predávajúcemu aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Sťažnosť spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a spotrebiteľ ju môže podať prostredníctvom formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

X. Ochrana osobných údajov a GDPR
a/ Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, doručovaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, DIČ SK, obchodné meno, vrátane adresy doručenia, prípadne údaje o príjemcovi tovaru, prípadne informácie o odkaze kupujúceho pre príjemcu tovaru, ktorý má byť predávajúcim k tovaru pripojený. Údaje o spotrebiteľovi predávajúci spracováva pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre jeho účtovný a fakturačný systém.
b/ Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
c/ Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kontaktný e-mail na tieto účely je kvetylotus@gmail.com.
d/ Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru a v súlade s bodom a/ tohto článku. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
e/ Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.
f/ Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

XI. Vernostný program LotuS club a Pravidlá LotuS club
Vernostný program LotuS club upravuje výhody a pravidlá ich poskytovania pre stálych (verných) klientov kvetinárstva Kvety LotuS. Jedná sa najmä o podmienky pri vydávaní a používaní rôznych typov vernostných kariet, nákup tovarov a služieb v kvetinárstve Kvety LotuS a na webovej stránke www.kvetylotus.sk za zvýhodnené ceny a spôsob získavania transakcií za nákupy tovarov a služieb.
XI..1 Základné pojmy:
a) „Transakcia“: Transakciou sa rozumie každá úhrada klienta prostredníctvom pokladničného bloku za poskytnutú službu alebo za nákup tovaru v kvetinárstve Kvety LotuS s predložením platnej vernostnej karty klienta. Za transakciu sa považuje aj nákup klienta prostredníctvom E-shopu na webovej stránke www.kvetylotus.sk.
b) Účet transakcií“: Účtom transakcií sa rozumie kumulatívny súčet jednotlivých zrealizovaných transakcií. Výška kumulatívneho účtu je nominačným kritériom pre stanovenie hranice pre určenie typu karty v LotuS club-e. Účet transakcií sa vedie v eurách. Ak klient napríklad pri jednej návšteve využije a zaplatí za využité tovary a služby 50 eur, na jeho účet transakcií sa pripočíta 50 eur.
c) Vernostná karta: karta kvetinárstva Kvety LotuS vydaná klientovi, je autorizačným prvkom, prostredníctvom ktorého členovia programu uplatňujú zľavy, zapisujú transakcie.
Typ karty závisí od aktuálneho stavu účtu transakcií klienta a určuje sa nasledovne:
Karta LotuS club SILVER
Držiteľom karty LotuS club SILVER sa stáva klient v okamihu vypísania dotazníka pre zápis do vernostného programu LotuS club. Počnúc registráciou má klient možnosť nakupovať v kvetinárstve Kvety LotuS so zľavou vo výške 7% z aktuálnych cien tovarov, produktov a služieb v prevádzke kvetinárstva Kvety LotuS a na webovej stránke www.kvetylotus.sk. Zľava vo výške 7% klientovi zostáva, pokiaľ má klient na účte transakcií pripísaných od 0 € do 1499€.
Karta LotuS club GOLD
Držiteľom karty LotuS club GOLD sa klient stane, ak má na účte transakcií od 1500€ do 2999€. Karta LotuS club GOLD oprávňuje držiteľa karty nakupovať v kvetinárstve Kvety LotuS so zľavou 10% z aktuálnych cien tovarov, produktov a služieb v prevádzke kvetinárstva Kvety LotuS a na webovej stránke www.kvetylotus.sk.
Karta LotuS club VIP
Držiteľom karty LotuS club VIP sa klient stáva, ak má na účte transakcií 3000€ a viac. Karta LotuS club VIP oprávňuje klienta nakupovať v kvetinárstve Kvety LotuS so zľavou 15% z aktuálnej z aktuálnych cien tovarov, produktov a služieb v prevádzke kvetinárstva Kvety LotuS a na webovej stránke www.kvetylotus.sk.

XI.2 Členstvo vo vernostnom programe a vernostná karta.
XI.2.1 Členom vernostného programu LotuS club sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba. Členom programu nemôže byť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba - podnikateľ. Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo vo vernostnom programe LotuS club.
XI.2.2 Podmienkou vzniku členstva vo vernostnom programe LotuS club je spôsobilosť klienta na právne úkony, vyplnenie registračného formulára, vyjadrenie súhlasu so VP, udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov a udelenie súhlasu so zasielaním obchodných ponúk. Klient sa stane členom VP na základe vyplnenia dotazníka pre zápis do vernostného programu LotuS club a následne vykonaním akejkoľvek transakcie v kvetinárstve Kvety LotuS alebo v E-shope na webovej stránke www.kvetylotus.sk. Registrácia karty je bezplatná.
XI.2.3 Členstvo v LotuS clube t.j. účasť klienta na VP sa preukazuje vernostnou kartou. Vernostná karta je základnou identifikačnou kartou vernostného programu LotuS club. Karta vždy obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorý je zároveň identifikačným číslom klienta. Karta je určená pre autorizáciu členov vernostného programu. Akékoľvek zľavy a benefity vernostného programu môže klient čerpať výlučne prostredníctvom platnej vernostnej karty.
XI.2.4 Výhody LotuS klubu:
a) Zľavy z cien tovarov a služieb ihneď po registrácii priamo v prevádzke kvetinárstva Kvety LotuS
b) Zľavy z cien tovarov a služieb na webovej stránke v E-shope na webovej stránke www.kvetylotus.sk
c) Pravidelná informovanosť o novinkách, tovaroch, službách a špeciálnych akciách v kvetinárstve Kvety LotuS

XI.3 Nakladanie s vernostnou kartou
XI.3.1 Člen vernostného programu LotuS club je oprávnený vernostnú kartu používať v súlade s VP. V prípade zániku členstva vo vernostnom programe LotuS club je člen LotuS clubu vymazaný z databázy LotuS club a vernostná karta stráca platnosť.
XI.3.2 Po zániku oprávnenia používať vernostnú kartu zodpovedá člen vernostného programu LotuS club za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku neoprávneného používania vernostnej karty a zaväzuje sa ju v celom rozsahu nahradiť kvetinárstvu Kvety LotuS.
XI.3.3 Vernostná karta je neprenosná a je platná len s platným dokladom totožnosti člena programu, na meno ktorého bola vydaná.
XI.3.4 K akceptácii vernostnej karty dochádza v označených akceptačných obchodných miestach LotuS club-u po predložení platnej vernostnej karty.
XI.3.5 Prostredníctvom vernostnej karty sú členovia vernostného programu oprávnení v akceptačných miestach k využívaniu zliav a k načítaniu transakcií do vernostného programu LotuS club.
XI.3.6 V prípade, ak člen vernostného programu nepredloží pri objednávke, čerpaní služieb alebo platbe vernostnú kartu, nie je oprávnený využívať zľavy a požadovať pripočítanie transakcií.

XI.4 Poskytovanie zliav pre členov vernostného programu LotuS club
XI.4.1 Nákup za zvýhodnené ceny realizujú členovia vernostného programu LotuS club prostredníctvom platných vernostných kariet v sieti akceptačných miest LotuS club.

XI.5 Transakcie vo vernostnom programe LotuS club a typy kariet
XI.5.1 Člen vernostného programu je oprávnený nakupovať v kvetinárstve Kvety LotuS tovary, služby a produkty, za nákup ktorých získava po predložení platnej vernostnej karty zápis na účet transakcií.
XI.5.2 Každá transakcia je pripísaná na účet transakcií, na ktorom je vedená.
XI.5.3 Člen vernostného programu dostáva informáciu o aktuálnom stave svojho účtu transakcií e-mailom, alebo SMS. Člen vernostného program si vie kedykoľvek informáciu o svojom účte transakcií preveriť priamo v prevádzke Kvety LotuS alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: kvetylotus@gmail.com.
XI.5.4 V prípade, ak kvetinárstvo Kvety LotuS zistí, že členovi vernostného programu boli pripísané transakcie v rozpore s VP, má právo odobrať neoprávnene pripísané transakcie z konta člena vernostného programu.
XI.5.5 Reklamácia pripísania transakcií je možná do 30 dní od zakúpenia tovarov alebo služieb. Po tomto termíne nebude možné transakcie pripisovať ani nijak inak upravovať ich hodnotu.

XI.6 Strata, odcudzenie, poškodenie a vydanie náhradnej vernostnej karty
XI.6.1 Člen vernostného programu je povinný chrániť vernostnú kartu pred jej stratou, poškodením, zneužitím a/alebo zničením. Je povinný zabezpečiť, aby sa vernostná karta nedostala k dispozícií neoprávnenej osobe.
XI.6.2 Člen vernostného programu je povinný stratu, odcudzenie alebo poškodenie vernostnej karty bez zbytočného odkladu nahlásiť emailom na adresu: kvetylotus@gmail.com
XI.6.3 Člen vernostného programu môže požiadať Kvety LotuS v prípade straty, odcudzenia a/alebo poškodenia karty o vydanie novej vernostnej karty zaslaním požiadavky emailom na adresu: kvetylotus@gmail.com.
XI.6.4 Vydaním náhradnej vernostnej karty s novým čiarovým kódom zostávajú všetky evidované záznamy na konte člena vernostného programu v platnosti a nová vernostná karta je priradená ku kontu ako aktuálne jediná platná. Pôvodná karta bude znefunkčnená a zablokovaná.

XI.7 Zablokovanie konta a zánik členstva vo vernostnom programe LotuS club
XI.7.1 V prípade, ak člen vernostného programu poruší VP, je Kvety LotuS oprávnená zablokovať konto člena vernostného programu LotuS club, a to aj bez prechádzajúceho upozornenia. Za porušenie VOP sa považuje najmä (i) používanie vernostnej karty v rozpore s VP, (ii) poskytnutie vernostnej karty tretej osobe, ktorá nie je oprávnená na využitie zliav, (iii) akékoľvek konanie člena vernostného programu, ktoré Kvety LotuS vyhodnotí ako nevhodné, neetické a/alebo v rozpore s účelom a politikou vernostného programu LotuS club. Kvety LotuS si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť, či člen svojim konaním porušil VP s konečnou platnosťou.
XI.7.2 Členstvo vo vernostnom programe LotuS club zaniká:
a) Okamžitým zánikom členstva vo vernostnom programe z dôvodov uvedených v bode 8.8.3 VP
b) Vypovedaním členstva vo vernostnom programe podľa bodu 8.8.4 VP
c) Ukončením činnosti vernostného programu LotuS club na základe rozhodnutia Kvety LotuS
XI.7.3 Členstvo vo vernostnom programe LotuS club zaniká okamžite, a to v prípade zistenia, že člen programu zneužil zľavy a/alebo benefity poskytované vernostným programom LotuS club a/alebo neoprávnene poskytol vernostnú kartu tretej osobe neautorizovanej k využitiu zliav, a/alebo iným spôsobom porušil VP alebo poskytol nepravdivé údaje v žiadosti o registráciu.
XI.7.4 Člen vernostného programu a Kvety LotuS sú oprávnení vypovedať členstvo vo vernostnom programe LotuS club a to na základe písomnej výpovede členstva. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy ku dňu doručenia písomnej výpovede členovi alebo Kvety LotuS Pod písomnou formou sa rozumie aj zaslanie výpovede členstva prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty Kvety LotuS - kvetylotus@gmail.com alebo adresu elektronickej pošty člena vernostného programu.
XI.7.5 Ukončením členstva z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom stráca člen vernostného programu všetky práva a nároky, ktoré súviseli s členstvom vo vernostnom programe LotuS club, najmä nároky na všetky transakcie pripísané na účte transakcií a zľavy a benefity vyplývajúce z členstva.

XI.8 Informácie o spracúvaní osobných údajov
XI.8.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov člena vernostného programu, jeho právach a ich uplatňovaní sú zverejnené na https://kvetylotus.sk/gdpr.

XI.9 Záverečné ustanovenia všeobecných pravidiel VP
XI.9.1 Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu LotuS club nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.kvetylotus.sk.
XI.9.2 Zľavy, benefity a všetky ďalšie výhody pre členov vernostného programu LotuS club nie sú právne vymáhateľné.
XI.9.3 Kvety LotuS si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť VP s tým, že zmena VP je platná dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kvetylotus.sk.
XI.9.4 Kontaktná adresa vernostného programu LotuS club
Kvety LotuS
Zuzany Chalupovej 11
851 07 Bratislava
Tel.: +421910299988
Mail: kvetylotus@gmail.com
Web: www.kvetylotus.sk

XII. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

XIII. Záverečné ustanovenia
a/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
b/ Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023.