Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Obchodná spoločnosť, LS Entertainment, s. r. o., so sídlom Budovateľská 183/67, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46804978, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vydáva v súlade so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako aj „ZoOOU“) v platnom znení toto Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá podniká okrem iného aj v oblasti predaja kvetov alebo kytíc v obchode alebo cez internet. Pri výkone podnikateľskej činnosti získava Prevádzkovateľ osobné údaje fyzických osôb, ktoré je povinný spracúvať v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ prijal a vykonal v súlade, s GDPR a ZoOOU, potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia, na riadne zabezpečenie ochrany osobných údajov fyzických osôb, ako dotknutých osôb, vrátane rešpektovania ich súkromia.

Obsahom tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov sú predovšetkým informácie o osobných údajoch, ktoré zbierame a na aký účel ich zbierame. Rovnako obsahuje aj zoznam a obsah a práv dotknutých osôb a orgán dozoru nad spracúvaním osobných údajov. Je potrebné, aby ste sa pred užívaním webovej stránky ako aj zadávaním osobných údajov riadne oboznámili s pravidlami spracúvania a porozumeli nášmu spôsobu spracúvaniu osobných údajov.

Identifikácia prevádzkovateľa

Spoločnosť LS Entertainment, s. r. o., so sídlom Budovateľská 183/67, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46804978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83543/B, email: kvetylotus@gmail.com, telefón: 0910 299 988, webová stránka www.kvetylotus.sk .

Účel spracovania osobných údajov

• Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku.
• Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým podnetom, musíme k jeho zodpovedaniu spracúvať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. Dopravcovi tovaru).
• Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. Ak uvediete svoje tel. Číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
• Marketingová činnosť: E-mail marketing: e-mailová obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť.
o Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správanie na webe dokážeme ponúknuť relevantnejší ponuky ďalšieho tovaru, napr. darčekov ku kyticiam.
o Zákaznícka hodnotenie tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie.
• Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. V prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu k objednávke nákupu v rozsahu:
• titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu k zákazníckemu účtu v rozsahu:
• email, heslo
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu k fakturácii v rozsahu:
• Obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Súhlas dotknutej osoby

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme komerčné oznámenie zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do inej členskej krajiny Európskej únie ani tretích krajín.

Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach

Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

Doba uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dlhšej dobe len v prípade, ak tieto údaje sú spracúvané na všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ochranu právnych záujmov Prevádzkovateľa.
V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 2 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 2 rokov, popr. do doby vyslovenie vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nasledujúce práva:
I. právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom vzťahujúcim sa k Vašej osobe;
II. právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov;
III. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
IV. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
V. právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;
VI. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
VII. ak Vaše osobné údaje zo strany prevádzkovateľa neboli získané priamo od Vás, máte právo získať informáciu od prevádzkovateľa o tom, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Právo odvolať súhlas
VIII. Ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov ako dotknutá osoba, máte právo tento svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: kvetylotus@gmail.com a to zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Orgán dozoru

Pri spracúvaní osobných údajov vykonáva dozor v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk., na ktorý sa môžete ako dotknutá osoba obrátiť v prípade, ak došlo k porušeniu predpisov pri spracúvaní osobných údajov, na začatie konania podľa §100 ZoOOU.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Automatizované rozhodovanie sa vo vzťahu Prevádzkovateľ k osobným údajom neuplatňuje. Niektoré úkony spracúvania osobných údajov môžu mať povahu profilovania, avšak nie automatizovaného a súčasne výsledok takýchto činností nie je spojený s automatizovaným vydaním rozhodnutia, ktoré by malo akékoľvek (právne, a pod.) účinky voči dotknutej osobe.

Záverečné ustanovenie

V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv ako dotknutej osoby sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na jeho poštovej adrese alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľa kvetylotus@gmail.com, kde môžete podať k prevádzkovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ všetky podania účastníka riadne preverí a dotknutú osobu o výsledku preverenia riadne oboznámi.